CJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers

CJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers op twitterCJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers op linkedin

CJB treedt op als creatief en innovatief klankbord en adviseur voor ondernemers en ondernemingen in de assurantiebranche, om deze in staat te stellen objectieve beleidskeuzes te maken.

Kernwaarden

Bij het uitvoeren van onze activiteiten hanteren wij altijd de volgende kernwaarden:

 • Iedere opdrachtgever heeft zijn eigen specifieke wensen en behoeften. Die belangen staan bij ons dan ook centraal. Hierdoor leveren wij maatwerk en komen wij tot het beste advies voor onze opdrachtgevers.
 • Alle opdrachten worden naar waarheid, goeder trouw, beste kennis en wetenschap uitgevoerd.
 • Op al onze diensten zijn de bepalingen van kracht van onze algemene voorwaarden en de daarbij behorende formele opdracht.
 • Wij hanteren daarnaast bij elke opdracht de gedragsregels van de Brancheorganisatie Bedrijfsoverdracht Bemiddelaars (BOBB).
 • Alle contacten, zowel binnen als buiten CJB, berusten op eerlijkheid, integriteit, discretie en rechtvaardigheid.
 • Elke opdracht behandelen wij met de grootst mogelijke zorg. Vertrouwen is immers de basis van elke samenwerking.
 • Wij hechten binnen onze organisatie zéér aan integriteit en verwachten van onze collega's, ongeacht de functie, onberispelijk gedrag.

Hierbij hanteren wij de volgende strikte integriteitsregels;

 • Wij houden ons aan alle geldende wet- en regelgeving.
 • Wij vermijden zaken te doen met personen, bedrijven of instellingen, die in verband kunnen worden gebracht met activiteiten die verboden of onethisch zijn.
 • Wij gaan zeer zorgvuldig om met alle informatie en gegevens van opdrachtegevers.
 • De vertrouwelijkheid is gewaarborgd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
 • Alle correspondentie en transacties worden zorgvuldig gedocumenteerd.
 • Wij nemen geen geschenken aan en genieten geen persoonlijke voordelen die voortvloeien uit een zakelijke relatie, als daardoor de schijn ontstaat dat wij niet meer geheel vrij staan ten opzichte van de opdrachtgever.
 • Wij aanvaarden of vragen geen persoonlijke voordelen of betalingen, en bieden evenmin zelf dergelijke voordelen of betalingen aan.
 • Wij vermijden contacten die kunnen leiden tot, of de schijn kunnen wekken van vermenging van zakelijke en privé-belangen.
 • Wij gaan geen transacties aan, die zijn gebaseerd op voorkennis of misbruik van vertrouwelijke informatie.
 • Wij communiceren helder en open met onze opdrachtgevers. Recht voor z’n raap en soms prikkelend, zoals van een klankbord verwacht mag worden.
 • Wij zijn volstrekt onafhankelijk. Verzekeraars noch andere partijen oefenen invloed uit op ons beleid. Dit blijkt onder andere uit de verklaring door onze accountant in de jaarstukken.

Teamwork is het sleutelwoord, zowel met opdrachtgevers voor de schermen als door de medewerkers achter de schermen.

Het team van CJB is goed op elkaar ingespeeld, werkzaamheden worden hierdoor efficiënt en effectief uitgevoerd.