CJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers

CJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers op twitterCJB - Adviseurs voor Assurantieondernemers op linkedin

Naast het verrichten van analyse en waardebepaling brengen wij kopers en verkopers bij elkaar, hierbij hierbij treden wij meestal op voor kopers.  Wij hanteren daarbij een aantal kernwaarde: 

  • Het belang van de bij de transactie betrokken partijen staat centraal

Voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod is onze internetsite een belangrijk instrument. Hier staan vraag en aanbod overzichtelijk per provincie weergegeven, zodat u op een eenvoudige en heldere wijze toegang krijgt tot deze informatie. Wij beschikken hiermee over de grootste en meest actuele database van kantoren die geïnteresseerd zijn in de aankoop of verkoop van een assurantieonderneming.
 

Stappenplan

Bij de aan- of verkoop van de assurantieonderneming hanteren wij een gedegen, op maat gemaakt stappenplan. Globaal kan deze er als volgt uitzien;


Stap 1: Inventariseren van de aan- of verkoopvoorwaarden
Wat u gaat aan- of verkopen lijkt in eerste instantie duidelijk, maar bij een nadere analyse blijkt dat vaak niet het geval te zijn. Betreft het ook de aandelen van de holdingmaatschappij of de werkmaatschappij of de activa, met of zonder onroerend goed?  Wat zijn uw wensen en wat is raadzaam? De keuze hangt onder meer af van de fiscale en juridische positie van u en de betrokken vennootschappen. Wij zetten alles voor u op een rij en adviseren u, zodat u de juiste beslissing kunt nemen.

Stap 2: Analyseren en vastleggen van de bedrijfsinformatie
Als u aan- of verkoopt wilt u snel weten waar u aan toe bent. Informatie over bijvoorbeeld de financiële resultaten dient te worden opgesteld en geanalyseerd. Wij spelen hierbij de rol van  ‘advocaat van de duivel’ en bereiden u voor op het aan- of verkoopproces.

Stap 3: Bepalen van de aan- of verkoopprijs
Bij de bepaling van een aan- of verkoopprijs spelen emoties een grote, maar geen objectieve rol. Daarom is het raadzaam de waardebepaling van een assurantieonderneming over te laten aan  een onafhankelijk en professioneel taxateur. Het uitgangspunt voor de rekenkundige waarde is een kwalitatief goed onderbouwde prognose, tezamen met een risico-analyse. Hierdoor weet u wat de  realistische aan- of verkoopprijs is.

Stap 4: Selecteren van mogelijke verkopers of kopers
Welke verkopers of kopers komen voor u in aanmerking? Hebben zij bijvoorbeeld een bedrijfscultuur vergelijkbaar met de uwe, een duidelijke acquisitiestrategie of voldoende financiële middelen? Is er een duidelijke synergie haalbaar? Door deze informatie kunt u een gedegen beslissing voor een ver- of  aankopende partij maken. Wij halen de benodigde informatie voor u boven tafel en ondersteunen u bij het nemen van een goede beslissing.

Stap 5: Benaderen van en onderhandelen met verkopers of  kopers
Het benaderen van verkopers of kopers doen wij discreet en op het juiste niveau. Afhankelijk van de situatie tegelijkertijd of na elkaar. Door de vooraf ingewonnen informatie en waardebepaling gaan kunnen wij snel en op het doel af onderhandelen. Bij de onderhandelingen betrekken wij u alleen achter de schermen, zodat u een goede relatie kunt opbouwen met de verkoper of koper met wie u soms nog enige tijd actief zult samenwerken na de aan- of verkoop. Zodra we een overeenkomst hebben bereikt, leggen we deze schriftelijk vast in een intentieverklaring.

Stap 6: Laten uitvoeren van een due diligence onderzoek
In deze fase wordt een koper in de gelegenheid gesteld om de verstrekte informatie te controleren en door hem aangegeven risicogebieden nader te onderzoeken. Een goede afstemming tussen partijen over de verschillende te onderzoeken onderwerpen, de tijdsplanning en de wijze van rapportage, kan veel misverstanden vlak voor de eindstreep voorkomen. Wij ondersteunen en adviseren u hierbij en voeren desgewenst de regie. Bijvoorbeeld over wat de koper of verkoper in deze fase wel en niet van u mag vragen wat betreft de tijdsplanning, of en zo ja hoe klanten benaderd mogen worden.

Stap 7: Opstellen van de koopcontracten
Als het due diligence onderzoek is afgerond en er geen ontbindende voorwaarden meer zijn, kunnen de definitieve contracten worden opgesteld. Zoals voor alles geldt, geldt ook hier dat de laatste loodjes het zwaarst wegen. Om de transactie zo snel mogelijk rond te krijgen geven verkopers voor de eindstreep nog soms te veel weg en nemen kopers met minder genoegen dan dat nodig is. Wij laten ons hierdoor niet afleiden en halen er voor u alles uit wat erin zit.

Stap 8: Informeren van belanghebbenden en derden
Na de transactie is het belangrijk om uw relaties in te lichten. Dit dient duidelijk en zakelijk te gebeuren. Nog niet zo makkelijk, want bij verkopers komen vaak emoties om de hoek kijken en voor de kopende partij geldt dat een eerste indruk maar één keer gemaakt kan worden. Ook in de communicatie naar uw relaties kunnen wij een rol spelen.